Kontakt informacije

Kontakti

URED DIREKTORA
Poslovna tajnica Slađana Pribolšan
  info@eko-moslavina.hr tel   044 659-030
fax   044 659-031
mob   +385 99 252 0873
Direktor Adrijana Cvrtila, dipl.ing. 

Porta Društva, Zagrebačka 1 tel 044 691-435
SEKTOR EKONOMSKIH, RAČUNOVODSTVENIH,
PRAVNIH, OPĆIH I KADROVSKIH POSLOVA
Rukovoditelj sektora ekonomskih,
računovodstvenih, pravnih, općih i
kadrovskih poslova

Ljerka Grgić   ljerka.grgic@eko-moslavina.hr tel  044 659-032
mob +385 98 664 696
Voditelj odjela računovodstva i knjigovodstva,
komercijale i javne nabave
Vjekoslav Hanjilec   v.hanjilec@eko-moslavina.hr tel  044 659-076
mob +385 99 255 0300
FAKTURIRANJE, NAPLATA POTRAŽIVANJA,
STANJE DUGA
Marijana Barlovic

Marijana Firšt
  marijana.barlovic@eko-moslavina.hr

   marijana.first@eko-moslavina.hr
tel  044 659-035
tel  044 659-036
fax  044 659-037
KNJIGOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO Ljerka Kubran

Mirna Jelić
  ljerka.kubran@eko-moslavina.hr

   mirna.jelić@eko-moslavina.hr
tel  044 659-071

tel  044 659-072
fax  044 659-037
BLAGAJNA

tel  044 659-038
SEKTOR ODVOZA I TEHNOLOŠKE OBRADE
OTPADA, ODLAGANJA OTPADA, MEHANIČKE
RADIONE I ODRŽAVANJA VOZILA
Poslovođa sektora odvoza i tehnološke obrade otpada,
odlaganja otpada, mehaničke radione i
održavanja vozila
Marijo Kovačić    marijo.kovacic@eko-moslavina.hr tel  044 659-074
fax  044 659-031
mob +385 95 830 9589
Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom  Renata Bolarić    renata.bolaric@eko-moslavina.hr tel  044 659-070
mob +385 95 830 9590
Kontrola potrošnje i korisnika javne usluge
Siniša Horvat
   sinisa.horvat@eko-moslavina.hr
mob +385 98 345 541
ODLAGALIŠTE OTPADA
Stjepana Radića 298a, Kutina
Porta Odlagališta
tel  044 782 8020

Kontakt

Vaši kontakt podaci

Vaš komentar